آمار کولبران ماە ژانویە ٢٠٢٢

No تصویر نام نام خانوادگی جنسیت محل حالت تاریخ اطلاعات بیشتر
1 Image placeholder لقمان عبدالهی مذکر جوانرود کولبران - کشته شده - سانحە رانندگی 31-01-2022
2 Image placeholder مختار عبدالهی مذکر جوانرود کولبران - زخمی - سانحە رانندگی 31-01-2022
3 Image placeholder چیاکو کریمی مذکر سرواباد کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 29-01-2022 نیروهای انتظامی به ظن حمل کالای قاچاق به سوی اتومبیل وی تیراندازی کرده‌اند.درحالیکه اتومبیل این شهروند هیچ باری را حمل نمی‌کرده است.
4 Image placeholder میلاد رستمی مذکر ثلاث باباجانی کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 25-01-2022
5 Image placeholder عثمان رسولی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 15-01-2022
6 Image placeholder هاوری احمدی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 14-01-2022
7 Image placeholder مهران رحمانی مذکر بانە کولبران - کشته شده - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 14-01-2022
8 Image placeholder ابراهیم رحمانی مذکر بانە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 14-01-2022
9 Image placeholder بهلول سیدانی فرد مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 14-01-2022 هنگام بازگشت از "ترکیە" در مرز "ارومیە و ترکیە" در درە "بنار" در برف و کولاک گم شده که چند روز بعد جسد بی جانش پیدا شد
10 Image placeholder برزان مهینی مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 14-01-2022 هنگام بازگشت از "ترکیە" در مرز "ارومیە و ترکیە" در درە "بنار" در برف و کولاک گم شده که چند روز بعد جسد بی جانش پیدا شد
11 Image placeholder اسعد سیدانی فرد مذکر ارومیە کولبران - کشته شده - حوادث طبیعی 14-01-2022 هنگام بازگشت از "ترکیە" در مرز "ارومیە و ترکیە" در درە "بنار" در برف و کولاک گم شده که چند روز بعد جسد بی جانش پیدا شد
12 Image placeholder منصور صحرایی مذکر پاوە کولبران - زخمی - انفجار مین 11-01-2022
13 Image placeholder عثمان محمدی مذکر پاوە کولبران - زخمی - انفجار مین 08-01-2022
14 Image placeholder محمد محمدی مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 07-01-2022
15 Image placeholder حاتم الله ویسی مذکر پاوە کولبران - زخمی - حوادث طبیعی 05-01-2022
16 Image placeholder عمر یعقوبی مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 02-01-2022
17 Image placeholder صلاح شاهمرادی مذکر پاوە کولبران - زخمی - شلیک مستقیم نیروهای مسلح 02-01-2022
Publish date: 02-02-2022

HANA HUMAN RIGHTS ORGANIZATION - STATISTICS CENTER

© hana-hr.org