آمار نقض حقوق زنان در سال ۱۳۹۹

بخشها کل
نقض حقوق شهروندان به اتهام فعالیت سیاسی 20
پدیده های اجتماعی 18
خودکشی 10
نقض حقوق شهروندان به اتهام فعالیت مدنی 8
نقض حقوق شهروندان به اتهام فعالیت مذهبی 5
فعالان حقوق زنان 4
فعالان حوزه محیط زیست 3
اعدام 1
حقوق کودکان 1
جنگ 1
Publish date: 26-03-2021

HANA HUMAN RIGHTS ORGANIZATION - STATISTICS CENTER

© hana-hr.org